خاک رنگبر ماده ای است معدنی از دسته رس ها یا شبه رس ها و از کانی های متورم شونده تشکیل شده است، که عموما حاوی مونتموریلونیت و به مقدار کم بیدلیت هستند. به همین دلیل، منظور از خاک رنگبر، رسی است که ۸۵-۹۰ درصد کانی مونتموریلونیت داشته باشد .
نام تجاری آن بنتونیت است که در صنایع تصفیه روغنهای خوراکی و صنعتی به کار می رود . و مواد زائد و مضر و رنگهای روغنهای مذکور را جذب می نماید . این شرکت انواع مختلف خاک رنگ بر  را بصورت اکتیو و معمولی در کدهای مختلف برای انواع روغنها برای کارخانه هائی که با اسید یا بدون اسید کار می کنند تولید می نماید:.

خاك رنگبر ويژه توليد و فراوري تصفیه روغن صنعتی

خاك رنگبر ويژه توليد و فراوري محصول پارافين جامد

خاك رنگبر ويژه توليد و فراوري محصول پارافين مايع

خاك رنگبر ويژه توليد و فراوري محصول روغن های خوراکی

 

آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺧﺎک رﻧﮓ ﺑﺮ

 

VALUE

UNIT

CHARACTERISTICES

White & gray

-

Color

powder

-

Appearance

Less than 0/2

%

Free acid (as H2SO4)

8 - 10

%

Moisture

95

%

Particle size (200 mesh)

450 - 600

g/l

Bulk density

3 - 3/5

2% suspension

PH value

98

%

Decoloring rate

210

m.mol/kg

Activity Degree

180

-

Decoloring capacity

160

M2/g

Specifice surface area

Fast filtering

 

Filtering Rate

CHEMICAL COMPONENT

74/55

%

Sio2

7/91

%

Al2O3

1.14

%

Fe2O3

1

%

CaO

15

%

Na2O

 

*ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي : ﮐﯿﺴﻪ دو ﺟﺪاره ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﺑﻪ وزن 25 ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم

 

*آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻓﻮق ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ اﻃﻼع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ داراي ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺰﺋﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ