این ترکیب به منظور کنترل انواع کنه ها ، شپشکها ، شته ها ، پسیلها ، مگس سفید گلخانه ، زنجره ها و زنجرک ها ، مینوز ، لارو پروانه ها و ... روی درختان میوه و آجیلی ، انگور ، مرکبات و سبزیجات و گیاهان گلخانه ای ، محصولات زراعی و گیاهان زینتی استفاده میشود

فرمولاسیون : L80%