پتاسیم لائورات جز مواد فعال در سطح آنیونیک می­باشد که به عنوان صابونهای فلزی نیز شناخته می­شود.کاربرد این ماده در صنایع پتروشیمی و صنعتی جهت عدم چسبندگی مواد به سطوح فرایند تولید می باشد.این شرکت امکان تولید در انواع مختلف با خلوص و ویژگی متفاوت را دار می باشد.

 

 Product Characteristics

Clear yellow liquid

Physical form (20°C)

20 ± 2%

Active content

Soluble in water in all proportions

Solubility

10-11

PH

12 months stored between 5 – 30°C

Shelf life

 

 

 

 

*ﺑﺴته ﺑﻨﺪی : ﮔﺎﻟﻦ ٢٢٠ ﻟﯿﺘﺮی

 

آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻓﻮق ﺻﺮﻓﺎ ﺟﮭﺖ اطﻼع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺤﺼﻮل ﻧﮭﺎﯾﯽ اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺰﺋﯽ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺨﺼﮫ ھﺎ را *دارد .